Cietušo tiesību aizsardzība

PROVIDUS piedāvā iepazīties ar domnīcas asociētās pētnieces Ilonas Kronbergas ziņojumu par paveikto cietušo aizsardzības jomā, kā arī ar ekspertu un atbildīgo institūciju komentāriem par konkrētu uzdevumu izpildi kopš 2014. gada:

 

Kopš Zolitūdes traģēdijas ir izveidots īpašs atbalsta mehānisms, lai ikviens iedzīvotājs varētu saņemt valsts palīdzību gadījumā, ja ir cietis noziedzīgā nodarījumā jeb no tādas darbības, par kuru ir paredzēts sods Krimināllikumā.

Ar Krīzes centra Skalbes atbalstu kopš 2016.gada 1.janvāra darbojas bezmaksas informatīvais tālrunis “Palīdzības dienests nozieguma upuriem” 116006.  Tā pirmajā darbības  gadā saņemti 2391 zvani, bet 2017.gada pirmajā pusē - 772 zvani. Būtiska informācija tiek pastāvīgi ievietota interneta vietnē www.cietusajiem.lv. Bērnu tiesības un intereses krīzes situācijās sekmīgi palīdz aizstāvēt Latvijas Bērnu fonda krīzes centri.

Ir papildināts tiesiskais regulējums, kas palīdz noteikt, vai persona uzskatāma par cietušo. Atsevišķās situācijās ikviens var kļūt par “īpaši aizsargājamu” cietušo, sevišķi tad, ja nespēj īstenot vai varētu neapzināties savas tiesības, piemēram, bērni, smagi cietušie noziedzīga nodarījuma rezultātā, personas ar garīga rakstura traucējumiem.

Vienlaikus vēl būtu jāveido kopēja izpratne par to, ko saprotam, sakot “palīdzība krīzes situācijā”. Būtiski, ka krīze nav tikai tie gadījumi, kad persona nespēj apmierināt savas pamatvajadzības (vērtējot naudas izteiksmē). Palīdzības sniegšana ir daudzslāņaina, un tai nav tikai finansiāls raksturs, piemēram, domājot par psiholoģiska vai sociāla rakstura atbalstu.

Tāpat jārūpējas par to, lai pašvaldības, īstenojot tām uzticēto, rīkotos pēc vienotiem noteikumiem.

 

Ziņojums par paveikto 
Secinājumi
 

Cietušo atbalsta sistēmas uzlabošana

Atbalsts personām krīzes situācijās

Būtiskas izmaiņas tiesību aktos

Tiesības cietušajiem, kas dzīvo nereģistrētās partnerībās