Tautība … šis mānīgais koncepts 28

Sestā eseja sērijā par Konstitucionālo tiesību komisijas viedokli par Satversmes kodolu. Nacionālā valsts, tautības, etniskums

Iesaki citiem:

Neatklāšu Atlantīdu, pasakot acīmredzamo: mums, Latvijas iedzīvotājiem, ir problēmas ar sevis pašdefinēšanu un etnisko politiku. Apzinos, ka šī ir tēma, par kuru gan es, gan citi jau esam rakstījuši daudz. Iespējams, pat pārāk daudz. Lūk, neliels ieskats manis pašas "daiļradē":

Citāda integrācija. Atbilde Sarmītes Ēlertes rakstam (1)
Citāda integrācija. Atbilde Sarmītes Ēlertes rakstam (2)
Alegorija par integrācijas politiku. Ar morāli.
Dažas papildus replikas par integrāciju
Alternatīvā integrācija
Valsts valoda. Nepabeigtās domas pēc Dišlera 11.konferences

Taču jandāliņš ap tautības ierakstīšanu pasē (kurš joprojām turpinās!), nesena SKDS aptauja par nacionālo ideju popularitāti Latvijas sabiedrībā, kā arī tas, ko lasu Konstitucionālo tiesību komisijas (KTK) atzinumā par neaizskaramo Satversmes kodolu, mani piespieda šai tēmai pievērsties vēlreiz. Varbūt dažas lietas pasakot skaidrāk un noteiktāk.

Sākšu ar vienu, iespējams, provokatīvu tēzi pasu skandālu kontekstā - tā gan man šķiet tik pašsaprotama, ka neredzu vajadzību to tālāk daudz attīstīt! Ar pieciem teikumiem pietiks: 1) Tautība – ja mēs to saprotam kā mūsu senču etnisko izcelsmi – nav nekas tāds, ar ko lepoties. 2) Mūsu senču ģenētikā nav mūsu pašu nopelnu, līdz ar to - kāds pamats lepnumam? 3) Etniskā izcelsme ir vienkārši gēnu sagadīšanās, līdzīgi kā dzimums, acu krāsa, u.tml. 4) Ja mēs sakām, ka lepojamies ar to, ka esam latvieši (šajā ļoti šaurajā, ģenētiskajā nozīmē), tad ko ar to domājam? 5) Vai mēs lepojamies arī ar savu kājas izmēru?

Ar šo arī provokāciju beidzu, ķeramies pie nopietniem jautājumiem!


“Tautības”, “nācijas” jēdzienu problemātiskums

Pats vārds “tautība” ir dziļi problemātisks tādēļ, ka ne visur pasaulē tas tiek izprasts vienādi. Daudzus no mums (mani jau nu noteikti!) skolās, augstskolās ir mācījuši likt vienādojuma zīmi starp vārdiem “nacionalitāte” un “tautība”, abos ielasot kādus etniskus elementus. Tas rada problēmu: jo Eiropā šāda izpratne ar katru dienu vairāk izskatās arhaiska. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ Latvijas iedzīvotāji (etniskie latvieši, krievi, ebreji) nonāk neveiklās situācijās, vīzu pieteikumos,citos dokumentos, viesnīcās kā savu “nationality” norādot nevis valstspiederību (mēs visi esam Latvians!), bet gan savu senču etnisko izcelsmi (piemēram, Russian, Polish), kas … nevienam neinteresē, bet var sagādāt galvassāpes, nosakot ar kuras valsts pārstāvi tad īsti ir darīšana. Nacionalitāte mūsdienu pasaulē lielākoties tiek tulkota pilsoniski, nevis etniski – visi, kas pieder attiecīgajai valstij (piemēram, ir tās pilsoņi), ir arī ar attiecīgo “nationality”.

Atbilstoši tā pati problēma ir arī vārdu savienojumā “nacionāla valsts”. Mūsdienās “nāciju” etniskā izpratne, etniskās nokrāsas aiziet pagātnē – tās vairāk bija raksturīgas laika posmam pirms Otrā pasaules kara. Pilsoniska “nācijas” izpratne (nācija = visi pilsoņi) ir tā, kas mūsdienu attīstītajās valstīs ir norma, nevis izņēmums.

Paņemsim Franciju – uz kuru ironiskā kārtā kā piemēru intergācijas politikā mīl atsaukties Latvijas nacionālisti. Tas, ko viņi noklusē: Francijā nācijas izpratne nav būvēta etniskos elementos. Pat otrādi (citējot 2009.gada The Economist rakstu): “Francijas valsts izturas vienlīdzīgi pret visiem tās pilsoņiem, atsakoties no to grupēšanas etniskās kategorijās. Likums aizliedz ievākt statistiku, kurā būtu dati par personas “rasi vai etnisko piederību.”

Aizliedz valsts iestādēm vākt datus par tautību etniskā nozīmē – to pašu, ko tik daudzi Latvijā vēlētos ierakstīt pasē!

Šī gan, manā izpratnē, ir galējība, kuru Latvijā burtiski pārņemt nebūtu vēlams: neredzu problēmu, ja statistika tiek vākta par cilvēku etnisko pašidentificēšanos (līdzīgi kā par reliģisko piederību, seksuālo orientāciju u.tml.). Bet vienlaikus tas labi raksturo Latvijai tik ļoti netipisko domāšanas veidu! Vienalga – vai tavi senči ir ieradušies Francijā no arābu valstīm, vai no Sengālas, vai Ķīnas, vai Latvijas – ja esi Francijas pilsonis, tātad esi francūzis.

Padomāsim, ko šāda loģika nozīmētu Latvijā … Visi Latvijas pilsoņi ir automātiski, pēc noklusējuma latvieši, kamēr viņu senču etniskā izcelsme, kultūras piederība – viņu pašu dziļi personiskā lieta.

Pilnīgi pretēja izpratne ir Izraēlā, kur nācijas izpratne, šķiet, kopš senatnes ir evolucionējusi visai maz – tā joprojām ir dziļi etniska. Iesaku izlasīt šo rakstu un pēc tā pašiem spriest, vai šādas koncepcijas – ar tām raksturīgajiem tīrs/netīrs, mēs/viņi sadalījumiem - nes sabiedrībai kopumā drīzāk labumu vai ļaunumu!

Ja man būtu jāspriež, kura no šīm divām galējībām – Francijas vai Izraēlas – ir tuvāk mūsdienu attīstīto demokrātisko valstu normai, es teiktu - noteikti, Francijas izpratne. Nācija, nacionalitāte, nacionāla valsts kā primāri pilsoniska, nevis etniska parādība.

Francija ir galējība, bet tādā pašā nozīmē, kā distance starp ciparu 1 (Francija) un 3 (mūsdienu attīstīto demokrātisko valstu standarts). Izraēla šajā spektrā atrastos kaut kur pie 10. Tās pašizpratne ar katru gadu aizvien vairāk izskatās arhaiska un netaisnīga pret visiem, kas netiek atzīti par “savējiem”.


Nacionālie jautājumi KTK viedoklī

Vai KTK viedoklis tuvina Latvijas konstitucionālo domu pilsoniskai nācijas izpratnei? Paradoksālā kārtā: ne jā, ne nē. Šajā jautājumā tas izstiepj šo problēmu atbilstoši diviem pretēji orientētiem vektoriem - šis mēģinājums savietot atšķirīgos imperatīvus problēmu nevis atrisina, bet vēl vairāk samežģī.

Nevar noliegt, ka KTK mēģina nodalīt nācijas jautājumus no cilvēku ģenētiskās izcelsmes elementa. Lūk, fragments no 118.tēzes, kas šo nolūku apstiprina:

““Taču arī valstsnācija, kas sevi definē nacionāli kulturāli, var ietvert politiskas
nācijas elementus un atvērties mazākumtautību piederīgo un imigrantu
iekļaušanai – par izšķirošu kritēriju arvien vairāk tiek uzskatīta nevis individuālā
izcelsme, bet gan iekļaušanās kopējā valstsnācijas valodā un kultūrā, tās sociālās
atmiņas un vērtību sistēmas atzīšana un pārņemšana.”

Bet vienlaikus ir ļoti sarežģīti neielasīt etnocentrisku jēgu viedokļa citos, daudz izvērstākos fragmentos. Piemēram,

““No tā redzams, ka Latvijas nacionālā valsts ir tieši – un tikai – latviešu
nācijas projekts.” (no 196.tēzes)

“Kopsavilkumā jākonstatē, ka Latvijas valsti izveidoja latviešu nācija. Valsts
dibināšanas mērķis bija radīt valstisku ietvaru, kurā latviešu nācija kā politiski
juridisks subjekts varētu demokrātiski pašnoteikties un pati sevi pārvaldīt.
[…]Tādēļ Latvija ir Satversmē noteiktā Latvijas valsts tikai tad, ja tā ietver etnogrāfiski
un vēsturiski nosakāmās 3. pantā minētās latviešu zemes.”

Kādēļ šādi teksti tomēr lasās kā etnocentriski (aptuveni kā sauklis “Latviju – latviešiem”)? Manuprāt, problēmai ir trīs cēloņi, kurus tad secīgi aprakstīšu.


1.Vai nācijas jēdziens var mainīties, evolucionēt?

20.gadsimta sākumā vārds “nācija”, ar to saistītās koncepcijas patiešām arī objektīvi bija daudz vairāk etniskumā balstītas nekā tas ir raksturīgi mūsdienu sabiedrībām. KTK savā viedoklī ļoti izvērsti citē tā laika darbus, tā laika koncepcijas, tās šādi nostiprinot, bet ne reizi visa atzinuma laikā skaidri nepasakot, ka … kopš tā laika nācijas koncepts būtu mainījies, evolucionējis, varbūt pat zaudējis savu sākotnējo nozīmi, relevanci! Ka veids, kā KTK piedāvā izprast “nāciju” šodien, nav gluži tas pats, kā to būtu sapratuši cilvēki, kas 20.gadsimta sākumā veidoja Latvijas valsti.

Te ir vērojams spilgts kontrasts ar jēdzienu “demokrātija” – kura atšķirīgo, daudz plašāko un daudzdimensionālāko izpratni 2012.gadā (salīdzinājumā ar 20.gadsimta sākumu) KTK gan labprāt ir gatava gan pieņemt, gan skaidri atzīt – uzteicot vēlmi šo konceptu mūsdienīgot atbilstoši Eiropas vadošajām koncepcijām (141, 221.-226.tēzi).

Kādēļ gan šo pašu KTK domu, ko tā izmanto, lai pamatotu, kādēļ mūsdienu izpratne par demokrātiju ir mainījusies un tai arī bija jāmainās, salīdzinājumā ar 1918.-1922.gadu, nevarētu tik pat labi attiecināt arī uz nacionāliem jautājumiem?

“Attīstība nozīmē arvien jauna atziņu slāņa klāšanos uz iepriekšējā slāņa. Līdz ar to
arī mūsdienu priekšstati par to, kādai jābūt Latvijas demokrātiskajai valsts iekārtai,
ir attīstīti tālāk nekā bija Satversmes pieņemšanas brīdī, jo starplaikā kā Eiropā
(Rietumos), tā arī Latvijā ir nākušas klāt jaunas atziņas par to, kādai jābūt
mūsdienīgai demokrātiskai valstij. Citiem vārdiem – priekšstats par to, kādai tad
īsti jābūt Latvijas demokrātiskajai valsts iekārtai, iet līdzi laikam, pastāvīgi
izvērtējot jaunās atziņas un papildinot ar tām līdzšinējo atziņu krājumu.” (224.tēze)

Citiem vārdiem sakot: kādēļ demokrātijas jēdzienam ļaujam attīstīties atbilstoši laikam, bet nācijas jēdzienu vēlamies sastindzināt 19./20.gs. sākuma konceptuālajā līmenī?2.Valstsnācijas kā koncepta problemātiskums


KTK izveidotā koncepcija par valstsnāciju ir etniska krāsota, un tā drīzāk aptumšo realitāti, Latvijas sabiedrības pamatstruktūras, nevis palīdz tās izgaismot. Jau iepriekš savā blogā esmu kritizējusi Integrācijas pamatnostādnēs atrodamo valstsnācijas konceptu. Tagad tas ir parādījies arī KTK viedoklī.

Tas nozīmē, ka vēlos izmantot situāciju un atkārtoti norādīt uz a) loģisko kļūdu šī termina konstrukcijā; b) šīs koncepcijas radītās problēmas!

KTK raksta, ka “valstsnācija un mazākumtautības ir valststiesisku jēdzienu pāris – jēdziens
„mazākumtautības” tiek definēts, jēdzienu „valstsnācija” pieņemot par atskaites
punktu. Valstī loģiski nevar būt mazākumtautības, ja nav valstsnācijas.” (115.tēze); “jau pats jēdziens „cittautieši” vai „nacionālā minoritāte” (mazākumtautība) implicē valstsnācijas esamību – no valststiesību viedokļa nav jēgas regulēt cittautiešu jeb nacionālo minoritāšu tiesības, ja nav valstsnācijas.” (197.tēze)

Izskatās dziļi, bet, manuprāt, šis ir skaidrs non sequitur piemērs. Pamēģinām šo pašu loģiku attiecināt uz jebkuru citu grupu, kas tiek definēta, lai to atšķirtu no pārējās sabiedrības!

Citējot pati sevi: “Spriežot no skaidrojuma, valstsnācija ir mākslīgi veidots, savācošs koncepts, kura misija ir aprakstīt tos Latvijas pilsoņus, kas sevi neuzskata par mazākumtautību pārstāvjiem. Man šķiet, ka rezultātā mēs saņemam tik kompleksu un iekšēji neviendabīgu kategoriju, ka no šī koncepta nav pozitīvas jēgas (arī šie cilvēki ikdienā runā dažādās valodās, viņiem ir dažāda attieksme pret vēsturi, kultūru). Tas ir aptuveni tāpat, kā secinot, ka Satversmē kas teikts par vecuma pabalstiem un bērnu aizstāvību, postulēt, ka Latvijas tautu veido vairākumvecums (nav ne bērns, ne pensionārs), bērni un pensijas vecuma ļaudis, ar tiesībām saņemt pensijas. “

Tagad pamēģinam ielikt šo analoģiju KTK argumentācijā: “Valstī loģiski nevar pastāvēt bērni un pensionāri, ja nav “vairākumvecuma””; “no valststiesību viedokļa nav jēgas regulēt bērnu, pensionāru tiesības, ja nav vairākumvecuma” …

Kā ir – izskatās loģiski un izskaidrojoši? Vai mums tiešām tā pašu uzkonstruētā kategorija “vairākumvecums” (valstsnācija) kaut kam noder?

Iemesli, kādēļ atsevišķi tiek regulētu bērnu, pensionāru, mazākumtautību tiesības nav vis uzkonstruēt abstraktu teorētisku pasauli (kurā līdz ar šo nodalījumu sāk eksistēt divas ar pašidentitāti apveltītas grupas!), bet gan, drīzāk, garantēt specifiskiem kritērijiem atbilstošu cilvēku īpašās tiesības.

Atkal, atļaujoties citēt pati sevi, “juridiski termini ļoti reti spēj precīzi aprakstīt sabiedrību. To jēga lielākoties ir orientēta uz konkrētu mērķu sasniegšanu. Tie palīdz apveltīt kādu konkrētiem kritērijiem raksturojamu grupu ar noteiktu, ipašu tiesību apjomu. Piemēram, ja mēs aizsargājam patērētāju tiesības, tad tas nenozīmē, ka mēs pasauli iedomājamies dalītu divās grupās – patērētājos un nepatērētājos; mēs vienkārši vēlamies noteikt cilvēkiem, kad viņi rīkojas kā patērētāji (tā nav viņu identitāte, bet gan raksturojums konkrētās dzīves situācijās), īpašas garantijas. Līdzīgi arī Latvijas tauta – tā nav „kaut kas”+ mazākumtautības (vai „ kaut kas” + pensionāri; vai „ kaut kas” + pilsoņi, kas šobrīd rīkojas kā patērētāji). “

Papildus problēma gan KTK atzinumā, gan integrācijas pamatnostādnēs ir ne tikai pašā “valstsnācijas” eksistences postulēšanā, vadoties no tā, ka mazākumtautībām ir garantētas kādas tiesības, bet arī saturā, kas šajā konceptā tiek mākslīgi ielikts.

KTK jau neatzīst (kā tam loģiski būtu jābūt, pretmetu ceļā ģenerējot jaunu koncepciju), ka “valstsnācija” ir koncepts, kas pēc atlikuma principa paliek pāri, kad mēs no kādas valsts iedzīvotājiem izsvītrojam mazākumtautības! Komisija papildus apgalvo, ka valstsnācijai ir kopīga valoda, kultūra, sociālā atmiņa un vērtību sistēma.

Un tas rada problēmas, jo neizbēgami producē cilvēku kategorijas, kas “izkrīt” no kategorijām. Piemēram, kas sanāk cilvēks, kas latviski nerunā, bet kura senči ir etniskie latvieši? Valstsnācijas pārstāvis, immigrants, kaut kas cits? Kas ir Amerikā dzīvojošs Latvijas pilsonis, kuram Latvijas kultūra dziļi vienaldzīga? Latvijā dzīvojošs pilsonis, etniskais latvietis, bet kas vispār neko nezina par vēsturi? Kas ir KTK ideāla iemiesojums – runā latviski, skatās latviešu seriālus, svin Jāņus, zina visus Latvijas vēsturē svarīgos datumus un ir vēl nacionāli noskaņots demokrāts, bet … starp kura vecākiem neviens nav etnisks latvietis? Piemēram, pirms 2 gadiem pārcēlies no Japānas vai Mauritānijas, vai Marokas?

Nav tā, ka tie būtu neinteresanti jautājumi – matu skaldīšana par to, kādā kastītē kuru cilvēku ielikt, dažkārt ir pat ļoti aizraujoša nodarbošanās. Bet to galvenā problēma ir cita: manuprāt, pats fakts, ka šādi jautājumi rodas, ir pilnīgi lieki, nevajadzīgi, turklāt, tā kā tiem ir neizbēgama saistība ar cilvēkiem emocionāli jūtīgiem jautājumiem, arī potenciāli sprādzienbīstami! Bet tos neizbēgami producē šāda veida valstsnāciju koncepcijas.

Realitāte ir sarežģīta, nevajag tai lieki uzspiest kategorijas, kas radīs papildus neizpratni un nesaprašanos. Lai taču cilvēki pēc iespējas pašidentificējas tā, kā paši vēlas!


3. Jādomā ietverošāka alternatīva stāstam par Latvijas nāciju!

Līdzīgi kā Integrācijas pamatnostādnes, arī šis KTK viedoklis izsauc gandrīz automātisku pretreakciju no cilvēkiem, kas nejūtas kā “latvieši”. Un emocionāli ir taču acīmredzams, kādēļ, lasot par Latviju kā latviešu projektu (vai ka nozīme Latvijas definēšanā ir tikai vēsturiski latviešu apdzīvotajām etnogrāfiskajām teritorijām) katram Latvijas “nelatvietim” var rasties sevis otršķirīguma sajūta!

Manuprāt, divi skaidrojumi un reizē – risinājuma iespējas. Pirmo nupat spilgti uzrādīja SKDS pētījums par nacionālo jautājumu uztveri:Ko rāda šie dati? To, ka aptuveni puse Latvijas iedzīvotāju par tautībām domā primāri ETNISKĀS kategorijās!

Ko tas nozīmē attiecībā uz koncepcijām par nacionālo valsti, valstsnācijām, u.tml.? To, ka vismaz puse sabiedrības, ko tādu dzirdot, šīs koncepcijas pārprot – bieži vien nekādi neattiecinot uz sevi, pat vēl trakāk: uzskatot par vērstām PRET sevi (piemēram, ja mani senči ir krievi, tātad es varu būt tikai un vienīgi krievs – ergo, Latvija nav primāri mana valsts).

Šī domāšana mūsu sabiedrības smadzenēs ir tik dziļi ieēdusies, ka paies vēl desmitgades, kamēr spēsim no tās pilnībā atteikties. Manā pieredzē pat daudzi jauni cilvēki nespēj pārorientēties uz citāda veida domāšanu, kur mēs ar tautību saprastu ko drīzāk uz piederību, nevis etniskumu orientētu.

Ja kāds var man pateikt, kā ir tā izveidojies, ka Austrumeiropas iedzīvotāju prātā joprojām nacionālās kategorijas ir tik ļoti “etniskas”, lūdzu atsūtiet man kādas norādes!

Pagaidām hipotēze, kas man pašai šķiet visizskaidrošākā un ticamākā skan aptuveni šādi: Rietumeiropas valstīs izpratnes par nāciju brīvi attaisnojās, transformējas, kamēr Austrumeiropā padomju režīma iespaidā nāciju etniskās izpratnes, tieši otrādi, nostiprinājās. To paradoksālā kārtā veicināja režīma cilvēku klasificēšanas un kvotēšanas sistēma (ar visiem tautību ierakstiem pasē!) Sistēmas negaidīts blakusefekts: tā nostiprināja etnisko pašidentifikāciju,etnisko nācijas izpratni, turklāt piešķirot etniskajām kategorijām arī atšķirtības, savādākuma, pretestības emocionālo jēgu (sak, mēs esam latvieši, lietuvieši, mēs neesam krievi, par spīti tam, ka dzīvojam vienā valstī)!

Tādēļ, manuprāt, līdzšinējās diskusijas par Latvijas integrācijas problēmām, iespējams, pat nav uzķērušas īsto problēmu sakni. Problēma nav tajā, ka Latvijā pietrūkst koncepta par to, kā apzīmēt visus Latvijā dzīvojošos cilvēkus, neatkarīgi no viņu senču etniskās izcelsmes – latvieši, latvijieši, Latvijas ļaudis, Latvijas tauta u.tml.. Problēma ir tajā, ka mēs kā sabiedrība tieši tajās etniskās izcelsmes kategorijās ieliekam tik lielu emocionālu, identitāti veidojošu nozīmi! Risinājums ir nevis uzbūvēt pāretnisku kategoriju, kas pastāvētu "virs" etniskajām, bet gan mazināt etnisko kategoriju nozīmi.

Tādēļ nedomāju, ka šī problēma ir pārvarāma, definējot, ka “latvietība ir atvērta” – proti, katrs var kļūt par latvieti, ja vien pierāda, ka pieņēmis kultūru un vēstures interpretāciju. Kamēr paralēli cilvēku pašidentifikācijā saglabājās etniskais skatījums, tas neizbēgami radīs problēmas. Jo cilvēks, kas sevi uztver par Latvijas krievu un kas pasauli redz etniski dalītu, šādu aicinājumu uztvers ar tik pat lielu neizpratni un, iespējams, pat aizvainojumu kā latvietis, kam padomju laikā būtu piedāvāts par īpašiem nopelniem kļūt par krievu! Problēma ir tieši etniskajās kategorijās, pārspīlētajā emocionalitātē un jēgā, ko tajās kā sabiedrība ieliekam.

Tādēļ arī risinājums ir pēc iespējas mazināt etnisko kategoriju nozīmi publiskā telpā, līdzīgi kā tas jau ir noticis teju visur Eiropā. Tā jau tagad ir pēc būtības privāta lieta. Sak, starp taviem senčiem ir līvi, latgaļi, poļi un grieķi? Skaisti! Ja identificējies ar kādu no šiem etnosiem, kop tradīcijas, rīko kultūras pasākumus – valstij būtu šajā ziņā iespējami jāpalīdz! Bet ārpus tā: tas, par ko sevi etniski uzskati, ar ko identificējies (ja vispār ar jebko), ir tīri tava personiska lieta. Līdzīgi kā reliģija, politiskā pārliecība vai seksuālā orientācija.


Otrais iemesls, kādēļ cilvēkiem, kas par savu identitāti neuzskata “latvietību”, KTK pieeja varētu šķist aizvainojoša vai lieka: proklamējot Latviju par latviešu projektu vai latviešu tautas sasniegumu, mēs nobīdam otrajā plānā tos cilvēkus, kas Latvijai kuriem arī nav citas dzimtenes un kuri ir Latvijai devuši ne mazāk kā etniskie latvieši. Manuprāt, šis ir uzskatāms ļaunums, ko nodara tādu koncepciju kā “valstsnācija” ieviešana! Galu galā kādā gan nozīmē, teiksim, Latvija ir mazāk Paula Šīmaņa, Zigfrīda Anna Meierovica projekts vai citu mazākumtautību pārstāvju sasniegums? Vai Satversmes sapulci vēlēja tikai cilvēki, kas identificējās kā latvieši?

Tas pat pirmkara gados nebija viennozīmīgi atbildāms jautājums, kur nu vēl mūsdienās, - kad 20.gadsimta pieredzes, konfliktu un traģēdiju iespaidā etnocentriskā domāšana ir kļuvusi par kaut ko a priori aizdomīgu. Ne obligāti tādēļ norakstāma, bet īpaši un ļoti rūpīgi pamatojuma jau nu gan!

Manuprāt, etnocentriska nācijas izpratne neorientē arī uz humānas, saliedētas sabiedrības izveidi. Kā gan es varētu pateikt Latvijas pilsonim, kas jūtas īpaši piederīgs krievu kultūrai un kura radinieki visi ir etniskie krievi, bet kas mīl Latviju, ka Latvija kaut kādā (jebkādā!) ziņā ir vairāk mans “projekts” nekā viņa?!

Latvijas pilsoņi, kuriem ir arī mazākumtautības identitāte , ir tieši tāda pati Latvijas nācijas daļa, kā jebkurš cits! Neredzu pamata dalīt kategorijās (KTK saka, ka Latvijas tauta ir valstsnācija + mazākumtautības + pārējie pilsoņi) un pēc tam starp šīm mākslīgi izveidotajām kategorijām vēl noteikt iekšējās priviliģētības attiecības (valstsnācija kā kaut kas Latvijai neatņemamāks nekā “pārējie”).

Latvijas tauta ir kas iekšēji neviendabīgs pēc ļoti dažādām pazīmēm – vecuma, dzimuma, intelekta, veselības stāvokļa, izglītības, senču etniskās izcelsmes un tūkstošiem citu kritēriju.

Tas ir normāli un labi. Neredzu iemeslu par Latvijas tautu domāt kā par trim nošķirtām kategorijām, kā to piedāvā KTK, līdz ar to producējot neauglīgās un nevajadzīgās diskusijas par klasificēšanas kritērijiem un savstarpējām kategoriju attiecībām!

Manuprāt, par Latvijas tautu (nāciju) daudz veselīgāk ir domāt kā par dažiem miljoniem cilvēku, kuriem katram ir savs īpašais iedzimto pazīmju kopums, identitāte, īpašie dzīves apstākļi un kas - līdz ar to - kolektīvā līmenī (kā nācija) atrodas nemitīgos sevis meklējumos. Kolektīvi tā ir viena nācija.

Nāciju varam definēt vai nu kā visus Latvijas pilsoņus (Satversmes otrajā pantā pieminētā tauta, kam pieder suverēnā vara) vai vēl plašāk - ietverot visus, kas jūtas piederīgi Latvijai. Tā, lai nācijas kodolā nav svarīgāku un mazāk svarīgu elementu - visiem vienādas iespējas ietekmēt Latvijas tālāko attīstību!

Ko kurš no Latvijas nācijai piederīgajiem sabiedrības aptaujā norāda kā savu "tautību" - tam nav gandrīz nekādas sabiedriskas nozīmes (ārpus mazākumtautību īpašajiem cilvēktiesību jautājumiem), tā ir tikai viņa paša dziļi privāta lieta.Iepriekšējās esejas sērijā:
1) Cik pārliecinoši ir KTK argumenti, ka Satversmes kodols eksistē?
2) Zinātniskums, juristu īpašā vara un atbildība
3) Vai Latvijai ir kāda neatņemama identitāte?
4) Vai Latvija ir drošībā?
5) Latvijas jēga, mērķi: mūsu rokās!

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (28) secība: augoša / dilstoša

Tmp author
Gints Apals

Negācija pret citu cilvēku nacionālo identitāti jūtami ietekmē raksta autores spriestspēju. Gribētos zināt, kā viņa domā nodrošināt "minoritātēm piederošu personu tiesības", ja cilvēkiem nebūs iespēju deklarēt savu piederību etniskai grupai? Kā tad atšķirs nacionālu minoritāti no mažoritātes?

Tmp author
ezis

Manā skatījumā raksts ir kāda neoliberāļa slapjais sapnis, īsāk sakot - draņķis. Nopietnību šis raksts pazaudēja ar pirmo provokāciju, kuru arī autors neslēpj.

Ja nacionalitāšu un tautību sadalījums ir arhaisks, tad teorētiski tikpat novecojis un "nemoderns" ir pieņēmums, ka katrai nacionalitātei ir jādzīvo savās nacionālajās robežās jeb valstīs. Respektīvi - valstu robežas kā tādas ir jānojauc. Ak jā, tad līdzi nāk arī valoda, kura zaudē jēgu zūdot nacionalitāšu principam. Angļu vairs nebūs angļu, tāpat franču nebūs franču un par latviešu vispār nerunājot. Tad jāpāriet uz vienotu valodu kurā sapratīsies visi - varbūt atdzīvināt to pašu esperanto valodu, kas kalpotu kā zelta alternatīva visām eksistējošām valstīm, kas cēlušās no nacionalitātēm?
Nu un protams, vēl bez tā ir jāpanāk, ka melns un balts tiek izskausts! Cilvēki mērķtiecīgi ir jāsapludina, lai iegūtu vienas krāsas toni, tāpat arī nedrīkst aizmirst par katrai tautai raksturīgajām kultūras īpašībām! Arī tas kļūst arhaisks elements, jo veicinās tikai atšķirības starp cilvēkiem!

Lai visi kļūst kā armijā - vienādi neglīti! Problēmām būs gals un visi dzīvos laimīgi! Kā tad. Es tomēr palieku latvietis.

Tmp author
Latvietis

Man pasē rakstīts "Latvietis" Es ar to lepojos. Kažokas kundze, ejiet nošauties!

Tmp author
ivars.

Nezinu,kas ir nācija,bet zinu, ka esmu latvietis,(baltu tautas pārstāvis).

Tmp author
Silvija Potaša

Esmu etniska latviešu tautiete,iezemiete Latvijā.

Tmp author
Valters Grīviņš

No raksta ir skaidrs viens - autorei nav saprotams, kur viņa dzīvo, kas ir viņas senči (iespējams, viņas senči nav latvieši - tad šāda naida runa kļūst saprotamāka), visdrīzāk nav arī nekādas nojēgas par latviešu kultūru, mākslu un vēsturi. Mankurte.

Tmp author
Kristaps samtiņš

Nu gan var pļūtīt autore...pat mani suņi smej par šo murgojumu

Tmp author
Māra Saturiņa

Tik daudz naida un nicinājuma pret savu tautu, nāciju un galu galā pašai pret sevi nav nācies lasīt pat tik patiesos latviešu nīdēju preses izdevumos kā "ČAS" un "VESTJI SEGODŅA".

Tmp author
...

Šo visu varētu attiecināt uz valsti/tautu, kas savā etniskajā dzimtenē sasniedz vismaz 75% īpatsvaru. Problēmu ar padomju laikā iepludinātajiem svešas mentalitātes migrantu blāķiem, kas joprojām uzturas šeit arī pēc neatkarības atgūšanas (?) autore izvēlējusies noklusēt. Bet neņemot šo faktoru vērā, jebkāda spriedelēšana par tik jūtīgu tematu Latvijas kontekstā ir kaķim zem astes un nav ņemama nopietni.

Tmp author
eriks kaire

"tas, par ko sevi etniski uzskati, ar ko identificējies (ja vispār ar jebko), ir tīri tava personiska lieta"
---------------------------------------------------------------------------------
"Vai mēs lepojamies arī ar savu kājas izmēru?"
============================================
Mana dzīves pieredze liecina,ka tā tomēr nav tikai mana personīga lieta.Kad dienēju krievu armijā,krievu virsdienesta staršina,noliktavas pārzinis,gribēja mani par savu palīgu tikai tāpēc,ka biju latvietis.Taču bataljona komandieris neatlaida.Latvieši viņam pašam esot vajadzīgi.
Dienēdams armijas štāba sakaru pulkā ievēroju,ka neproporcionāli daudz ģenerāļu šoferu ir latvieši.Acīmredzot krievu ģenerāļi maniem tautiešiem uzticējās vairāk.
Tie bija 60-ie gadi.Tagad latviešu autovadītāji brauc tikpat bezatbildīgi kā krievi.
Ne man,ne ģenerāļu šoferiem nebija nekādu nopelnu pie krievu komandieru labvēlības.Cieņu bijām mantojuši,pateicoties tēvu un vectēvu labajai slavai.
Spriežot pēc masu medijos aprakstītajām tautiešu izdarībām ārzemēs,latviešus šodien vairs neciena ne austrumos,ne rietumos.
Taču kaislības ap tautības (ne)ierakstu pasē ir mākslīgas.Brīvas valsts brīvam pilsonim ir tiesības uz brīvu izvēli.
Cita lieta,ka pirms kara un pirmajos pēckara gados būt latvietim ārpus Latvijas bija privilēģija.Pats par to pārliecinājos.Būtu muļķīgi ar tādu mantojumu nelepoties.Mēs taču lepojamies ar saviem ģimenes locekļiem.Un vai tad tauta arī nav liela ģimene,savējie?
Tagad visdrīzāk es izvēlētos neuzrādīt savu tautību.Ne tāpēc,ka esmu kļuvis moderns,bet laiki mainās un arī latvieši mainās.Diemžēl.
Ļoti neveiksmīgs rakstā ir tautības "arhaiskās" izpratnes Izraēlā pretstatījums "mūsdienīgai" tautības izpratnei Francijā.Iedzimto pretestība pārtautošanai visos laikos ir bijusi tieši proporcionāla apdraudētības pakāpei.Ja ignorē pamatnācijas un tās valodas apdraudējuma pakāpi,nekāda objektīva "eseja" nesanāk.

Tmp author
KR

Izskatās, ka auterei ir liela paštīksmināšanās slimība, jo atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem vai komentāriem ir slinkums vai arī neērti, kas parāda šīs personas mazo kompetenci par uzrakstīto vai nespēju veltīt saviem daudzamajiem "spamiem" visos iespējamajos portālos. "Sūdīga"komentātora daiļrunība ir tikai lieka tukšvārdība, kura 99,99% iedzīvotāju ir vienaldzīga un īstenībā tā arī ir tā reālā šī autora autoritāte visu iedzīvotāju vētējumā. "Fuflo" paliek "fulfo"!

Tmp author
Voldis Prancāns-dziednieks

Mīļā Iveta! Šāds Tavs viedoklis, ceru, būs aktuāls pēc gadiem 100. Pagaidām, kamēr latviskais etnoss atrodas apdraudētības stāvoklī, jo strauji izmirstam un stulbā kārtā cenšamies integrēt ap 50% nelojālu cittautiešu, Tu varētu izmantot visas izdevības paklusēt!
Pie tam, cik jaužu, Tavos apsvērumos neeksistē tāda objektīva realitāte, kā tautas Dvēsele, kas savus uzdevumus realizē caur cilvēkiem, kas sevi identificē par latviešiem neatkarīgi no asins analīzēm.

Tmp author
Ikars Kubliņš

" saglabājas uztveres ilūzija, ka mums visu laiku ir darīšana ar vienu un to pašu valsti (parlamentu kā institūciju, monarhiju kā institūciju u.tml.)"

Ne vienmēr. Uztveres ilūzijas stiprums nereti ir atkarīgs no zināšanu daudzuma - jo vairāk zināšanu par konkrēto jēdzienu, jo vājāka šāda uztveres ilūzija. Piemēram, viduslaiku monarhiju nekad neesmu identificējis ar mūsdienu "monarhiju" (redz, gribas pat šo vārdu likt pēdiņās). Savukārt attiecībā uz pāris simtus gadu vecu un šodienas parlamentārismu manā izpratnē atšķirība nav bijusi tik liela, tāpat kā par demokrātiju - Tavs raksts sniedza un atsvaidzināja zināšanas un tagad jau plaisa jēdzienos starp "sengrieķu un mūsdienu demokrātiju" šķiet lielāka.
Interesanti ir arī ar pilsētām, kas tika izpostītas 2. pasaules kara laikā - lai gan, piemēram, Berlīne, Varšava vai Jelgava tika izpostītas un izmainītas pilnībā, cilvēki, kuri to nezin, kuri nav redzējuši fotoattēlos, kā šīs pilsētas izskatījās pirms kara, identificē šīs pilsētas kā vienas un tās pašas, tikai tāpēc, ka tās atrodas turpat un nav mainījušas nosaukumu. Savukārt pat tam, kurš redzējis vecos attēlus, jau rodas sajūta par divu dažādu Jelgavu vai Varšavu pastāvēšanu, proti, ka mūsdienu Jelgava tomēr vairs nav "vecā" Jelgava. Pieļauju, ka cilvēkiem, kas pieredzējuši šīs pārmaiņas savām acīm, tas ir vēl daudz spēcīgāk izteikts - ka viņi vairs nespēj identificēt tās vietas jauno izskatu, struktūru ar iepriekšējo. Protams, tā kā vārds tiek turpināts lietot tas pats, tad kaut kā jau tas izmisīgi cenšas salīmēt apziņā šos tēlus kopā.

Tmp author
Ikars Kubliņš

"Jo cilvēks, kas sevi uztver par Latvijas krievu un kas pasauli redz etniski dalītu, šādu aicinājumu uztvers ar tik pat lielu neizpratni un, iespējams, pat aizvainojumu kā latvietis, kam padomju laikā būtu piedāvāts par īpašiem nopelniem kļūt par krievu!"

Man šķiet, ka šis piemērs gan nav īsti vietā - okupācijas konteksta dēļ. Nedomāju, ka aizvainojumu izjustu latvietis-emigrants, kuram būtu piedāvāts par īpašiem nopelniem kļūt par amerikāni, kanādieti, austrālieti... tas tikai nozīmē, ka konkrētā sabiedrība tevi pieņem kā savējo. Līdzīgi varētu domāt arī krievi Latvijā - piedāvājums viņiem adaptēties latviešu vērtībām nozīmē piedāvājumu būt "savējiem" - un īstenībā, manuprāt, svarīgas šeit tikai divas vērtības - valodas prasme/vēlme to lietot un šīs valsts suverenitātes atzīšana (t.i, nedomāšana, ka Latvijas neatkarība ir kāda vēsturiska kļūda, ka tā ir tikai bijusī Krievijas nomale utml) - vai tiešām šīs divas vērtības ir tik grūti akceptēt, pieņemt? Pieļauju, ka daļēji tas tā ir pašu latviešu reizēm pārmērīgi neirotiskā nacionālisma dēļ.
Manuprāt, nacionālismam mūsdienās ir būtiskāka nozīme starptautiski praktiskā ziņā - piemēram, tas, ka šobrīd Latvijas politiķi (kā vismaz izskatās) itin sparīgi pastāv par Latvijas lauksaimnieku tiesībām uz vienlīdzīgiem tiešmaksājumiem ES, manā izpratnē definējas kā praktisks un nepieciešams nacionālisms - citiem vārdiem, valsts pastāvēšana uz taisnīgu attieksmi starptautiskā arēnā.

Tmp author
KR

Piemēri ir ļoti labi, jo Francijas modeli var noformulēt divos vārdos "valodas nacionālisms" visos līmeņos. Otrā modelī "izredzēto zeme". Latvijā šie abi modeļi lēnām saplūst vienotā modelī, kas pagaidām ir sākuma procesā. Gan Francijā, gan Izraēlā tas ir noticis ilgstošāka perioda termiņā. Vajag vēl kādus 20 gadus, lai Latvijā būtu Francijas modelis miniatūrā, kas ļautu "brutāli" asimilēt visus imigrantus vismaz ar valodas palīdzību un bērnudārzu, skolu un augstskolu mācību programmu idioloģisko novirzienu.

Tmp author
Gatis Ozoliņš

Ivetiņ, Kādu jūs iedomājaties pasauli ja šāda jēdziena vispār nebūtu, t.i. nebūtu bijis arī tās realitātes ko šis jēdziens apzīmē?

Tmp author
Māra Saturiņa

Gati, lai kaut ko iedomātos, vispirms vajadzīgas smadzenes, bet Ivetai ar tām ir nopietnas problēmas.Kurš nezina, ka jauktās laulības ir nestabilas? Un kāpēc? Ikviens grib turēties pie saviem tikumiem un kultūras, bet NEZ VAI Ivetai tādi jēdzieni ir zināmi.

Tmp author
Mareks Niklass

Varu piekrist. Patiesībā jau šobrīd mēs varam novērot zināmu satraukumu Francijas pilsoņu vidū:-) Burkas, galvas apsēji, sieviešu tiesības, čigānu deportācija. Tur, protams, nav nekā no etniskiem aizspriedumiem un bailēm :-) Lai arī Francijā neviens neprasa atzīmēt veidlapās tautību, tomēr kaut kā tā grūti saskatīt gaišākas ādas cilvēkus Parīzes piepilsētās. Dažādu tautību un rases Francijas pilsoņi, kas ir vienlīdzīgi likuma priekšā, kaut kā tomēr negrib viens ar otru satikties un dzīvot kaimiņos.
Ja grib saprast, kā dzīvo un ko domā cilvēki citās valstīs, ar likumu un politikas dokumentu izpēti ir par maz.

Tmp author
Kaija

Un pēc kādiem n gadiem mierīgi varēsim pāriet uz angļu valodu ES Latvijas regionā. 2.versija krievu valoda Rašas Latiska guberņā. Latviesu nebūs.

Tmp author
Kārlis

Paldies par labo rakstu. Domāju par šo: "Risinājums ir nevis uzbūvēt pāretnisku kategoriju, kas pastāvētu "virs" etniskajām, bet gan mazināt etnisko kategoriju nozīmi." Ko likt vietā, lai stiprinātu identitāti, izkoptu unikalitāti, kultūru? Uz ko tiekties?

Tmp author
Kalvis Apsitis

Parasti pilsonis no savas valsts un saviem līdzpilsoņiem sagaida zināmu solidaritātes līmeni, piederības sajūtu, iespēju sniegt apkārtējai sabiedrībai savu līdzdalību un arī saņemt to pašu pretī. Arī jebkura no liberālām vērtībām balstās uz uzticēšanos un sociālo kapitālu - lai es atbalstītu otra cilvēka tiesības, teiksim, uz vārda brīvību, man ir šis otrs cilvēks jāuztver kā kaut kas vērtīgs. Jebkura no pamatbrīvībām var nostiprināties tur, kur cilvēku saites nav balstītas tikai racionālā aprēķinā - bet gan izriet no solidaritātes un kopības izjūtas. Un pieejamākais veids, kā šo kopības sajūtu nostiprināt ir - identitātes politika (piemēram, etniskā vai reliģiskā).

Līdzšinējie novērojumi parāda, ka vienā apdzīvotā vietā mehāniski samaisot cilvēkus ar ļoti atšķirīgām valodām, ticībām, paražām un vērtībām - samazinās sociālais kapitāls - sk. atsauci: http://www.infed.org/thinkers/putnam.htm

Pirms mēs varam nonākt līdz tik nobriedušām sociālajām institūcijām, kādas šobrīd ir Francijā, Ziemeļvalstīs, daudzos ASV štatos (Austrumkrastā un pie Lielajiem Ezeriem) - šajās vietās ir vairākas paaudzes no vietas darbojušies cilvēki, kuri ir bijuši konservatīvi - reliģiozi vai nacionālistiski. Kuri ir vairojuši kopienas savstarpējo solidaritāti un attīstījuši sociālo kapitālu, dienējuši armijā, gājuši uz baznīcu, audzinājuši bērnus. Tad ja sabiedrība vairs neizjūt tūlītējas briesmas savai pastāvēšanai, ja svarīgākās lietas tās ilgtspējībai ir nodrošinātas - tad var sagaidīt arī lielāku toleranci, liberālismu un etnisko jautājumu neakcentēšanu. Ja mēģina darīt otrādi - nepadomāt par ilgtspējību, bet uzreiz ķerties pie tautības atmiršanas un "jaunas vēsturiskas cilvēku kopības veidošanas", tad tas atgādina PSRS laiku runas par "tautu draudzību" un "padomju tautu". Šis paviršais optimisms un nacionālais nihilisms padomju režīmam beidzās fatāli - ar Sumgaitu un Kalnu Karabahu, nevis ar jaunu Zviedriju, Franciju vai Norvēģiju.

Manuprāt, Latvijā daži cilvēki īsti neapzinās, ka nekāda ielēkšana Francijas vai ziemeļvalstu modelī notikt nevar. Ja šobrīd cilvēki ir gatavi just solidaritāti pēc savas etniskās piederības, tad ar to arī ir jāsāk - tas ir labs pamats visam tālākajam. Kad cilvēks sapratīs, kā var mīlēt savu ģimeni un savu tautu, tad pienāks brīdis, kad viņš pratīs mīlēt visu cilvēci. Pretējā secībā tas, diemžēl, nestrādā. Tādēļ arī Latvijā dzīvojot latviešu nacionālisms ir pilnīgi dabīga lieta - ja vien tas patur savas vispārcilvēciskās kvalitātes, nepārtop aprobežotībā un šovinismā. Tādi domātāji kā Kronvaldu Atis, Krišjānis Valdemārs un Marģers Skujenieks joprojām ir aktuāli - mūsu valsts pastāv tikai 20 gadus, un mums ir nevis par daudz nacionālisma, bet par maz. Pārāk daudz ir to, kuri gatavi rūpēties tikai par sevi un sava klana interesēm.

Tmp author
Lelde

Lai arī doma par nacionālisma nošķiršanu no nācijas jēdziena ir svarīga, kaut kas tajā visā nav tik vienkārši. Kā, piemēram, izriet no R. Lazdas komentāra, arī Rietumeiropā etniskais dalījums tomēr rezonē ar valstisko identitāti, nevis ir tikai privāta lieta. Katra tautība sevī nes kultūras un vēstures bagāžu (citādi jau neviens nejustu šo piederības sajūtu), kas diktē kādu atskaites punktu pret pārējiem, kam ir lielāka ietekme uz domāšanu, nekā kurpju izmēram. Es gribu dzīvot sabiedrībā, kurā cilvēki nedala viens otru pēc entiskajām pazīmēm, bet ciena pēc to paveiktā, taču vai tas nozīmē nedomāt par etnicitāti valstiskā līmenī - nedomāju.

Tmp author
puansons

Tautībām jeb etnosiem ir zināms dzīves cikls,kurā tās spēj noturēt savu identitāti,un tas svārstās no dažiem simtiem līdz pusotram tūkstotim gadu,pie noteikuma,ka valdošā šķira runā tai pašā valodā,kā vienkāršā tauta.Ja valdošā šķira runā citā valodā tad etnoss nav pilnvērtīgi strukturējies.

Tmp author
Liene Salmina

Piekrītu Reinim Lazdai par etniskā dalījuma būtiskumu Austrumeiropā un Rietumdaļā, kaut būtiskākais šķiet šobrīd objektīvs paskaidrojums, apskatot 'nacionalitātes' jēdziena izpratni ārpus Latvijas robežām un provinciālā sabiedrībā valdošu izpratni. Paldies, šo gribas izdrukāt un iedot vecvecākiem!

Tmp author
Reinis Lazda

Mēģinot atbildēt uz jautājumu par to, kāpēc Austrumeiropā etniskais dalījums ir svarīgāks nekā Rietumeiropā. Nedomāju, ka pašā saknē Rietumeiropā tas ir mazāk svarīgs. Drīzāk jautājums ir par to, cik lielā mērā valstsnācija ir realizējusi savus mērķus un cik tie konkrētajā brīdī ir aktuāli. Abstrahējoties no ētikas un cilvēktiesībām - vai latvieši kā etniska kopība Latvijā ir realizējuši savus mērķus un var justies komfortabli? Bez pētīšanas varam atbildēt, ka nē. Tas pats attiecas arī uz Izraēlu. Ja Francijā, Lielbritānijā vai Nīderlandē parādīsies nopietni draudi valodas un/vai kultūras kodola dominancei (Šveices un minaretu piemērs), tad arī viņi atgriezīsies turpat, kur šobrīd esam mēs.
Rietumos nacionalitāte ir saplūdusi ar pilsonību lielā mērā tieši tādēļ, ka starp šiem jēdzieniem viņu gadījumos nav tik būtiskas atšķirības kā pie mums.

Tmp author
Latviete

Neskatoties uz Eiropas kopējo tendenci kritizēt izteiktu nacionālismu, Eiropas "milžu" valstīs, to iekšienē, tas patiesībā ir diezgan spēcīgs. Un ir daudz pētījumu, kas to pierāda. Nevajag nievāt vēlmi piederēt un identificēties, un uzsvērt kosmopolītismu. žurnālistu darbs nav konstruēt realitāti, bet gan pilnvērtīgi izklāstīt tematu no VISĀM pusēm. Kāpēc es neko neredzu informāciju par "tautību pasē" :) ?

Tmp author
Arvis Kolmanis

Labs raksts, paldies.

Tmp author
Māra Saturiņa

Arvi, laikam vienotās Sarkanās vienlīdzības laikus neesi piedzīvojis?

Citi autora darbi