Konstitucionālā sūdzība: aktivitāte pārspēj kvalitāti 2

Tikai par nepilniem 5% konstitucionālo sūdzību, kas iesniegtas Satversmes tiesā kopš 1.jūlija, ir ierosinātas lietas un drīz - 21.novembrī - gaidāma arī pirmā publiskā lietas izskatīšana.

Iesaki citiem:
Rati 255x203
Foto:© AFI

Kopš šā gada 1.jūlija, kad Satversmē noteikto pamattiesību aizskāruma gadījumā personām ir tiesības vērsties Satversmes tiesā, lielais konstitucionālo sūdzību skaits iezīmējis sākuma perioda problēmu - sabiedrības, turklāt arī juristu neinformētību par to, kas īsti ir Satversmes tiesa.

Satversmes tiesai piekritīgās lietas izsmeļoši uzskaitītas Satversmes tiesas likuma 16.pantā, bet svarīgākā lietu grupa ir normu kontrole, proti, lietas par normatīvu aktu (likumu, Ministru kabineta noteikumu u.c.) atbilstību Satversmei un citiem augstāka juridiskā spēka normatīviem aktiem. Satversmes tiesa nevar lemt par kāda vispārējās jurisdikcijas tiesas nolēmuma atbilstību Satversmei vai likumam pēc būtības. Tāpat Satversmes tiesa nevērtē administratīvu aktu atbilstību Satversmei vai likumiem, izņemot pagaidām - līdz Administratīvā procesa likuma spēkā nākšanai - lietas par Ministru kabineta aktiem.

Tādējādi arī personu pamattiesību aizstāvība Satversmes tiesā ir ierobežota un iespējama tikai gadījumā, ja persona uzskata, ka Satversmē noteiktās pamattiesības aizskar tiesību norma, kas neatbilst augstāka juridiskā spēka tiesību normai. Protams, ir daudzas personas, kas uzskata, ka šāds sašaurināts konstitucionālās sūdzības modelis neļauj viņām pienācīgi aizstāvēt savas tiesības. Sākuma periods iezīmējas ar divām grūtībām - vispārējās jurisdikcijas tiesu pasivitāti pieteikumu iesniegšanā un konstitucionālo sūdzību zemo kvalitāti.

Personas tiesībām iesniegt konstitucionālo sūdzību vajadzētu izkārtoties savstarpēji saistītā sistēmā ar vispārējās jurisdikcijas tiesas tiesībām vērsties Satversmes tiesā, bet tas nenotiek. Iecere ir izveidot sistēmu, kurā persona visupirms aizstāv savas tiesības ar vispārējiem tiesību aizsardzības līdzekļiem, no kuriem būtiskākais ir vispārējās jurisdikcijas tiesa. Ja tiesa, izskatot civillietu, krimināllietu vai administratīvo lietu pirmajā instancē, apelācijas vai kasācijas kārtībā, uzskata, ka norma, kas būtu jāpiemēro šajā lietā, neatbilst augstāka juridiska spēka tiesību normai, tā iesniedz pieteikumu Satversmes tiesā. Konkrētās personas lieta tiek izlemta tikai pēc tam, kad Satversmes tiesa izlēmusi jautājumu par normu atbilstību. Atbilstoši iecerei kopumā, Satversmes tiesā personai vajadzētu nonākt tikai ārkārtas gadījumā, ja nevienas instances tiesa nav saskatījusi normu neatbilstību, vai ja nav vispārējo tiesību aizsardzības līdzekļu. Bet dzīvē ragavas ir aizskrējušas pa priekšu zirgam. Konstitucionālās sūdzības institūts aktīvi funkcionē, savukārt no tiesām nav saņemts neviens pieteikums. Kopīgi ar Latvijas Tiesnešu apmācības centru esam paredzējuši tuvākajos mēnešos virkni semināru tiesnešiem reģionos, iespējams pēc tam varēsim atbildēt uz jautājumu, kāpēc tiesas neizmanto šo iespēju.

Otra sākuma perioda problēma - pieteikuma iesniedzēju aktivitāte krietni pārspēj dokumentu kvalitāti. Absolūtajā vairumā gadījumu personu lūgumi, sūdzības u.c. ir acīmredzami nepiekritīgi Satversmes tiesai. Satversmes tiesai lūdz palīdzēt kārtot konkrētus nekustāmā īpašuma jautājumus, pārrēķināt pensiju, atstādināt no amata tiesnešus, ietekmēt kaimiņus utt. Bet visvairāk lūdz pārskatīt konkrētas civillietas un krimināllietas pēc būtības. No vairāk kā 250 iesniegumiem, ar ko personas griezušās Satversmes tiesā, absolūtais vairākums vērsti uz vispārējās jurisdikcijas tiesas lietu pārskatīšanu pēc būtības tā sakot "superrevīzijas" kārtībā. Lietu skaits ir relatīvi neliels - pēc konstitucionālajām sūdzībām tikušas ierosināt desmit lietas. Grūti spriest, vai ir gadījumi, kad personu viedoklis par viņu pamattiesību aizskārumu vispārējās jurisdikcijas tiesu spriedumos ir pamatots, tomēr lielā daļā gadījumu ir acīmredzami, ka viena no pusēm vienkārši negrib samierināties ar prāvas iznākumu.

Konstitucionālā sūdzība ir piekritīga Satversmes tiesai tikai tad, ja satur prasījumu par zemāka juridiskā spēka tiesību normas atbilstību augstāka juridiskā spēka tiesību normai. Gadījumos, kad pieteikumā iezīmējas piekritīgs prasījums, bet pieteikumam ir trūkumi, līdzšinējā prakse bijusi ļoti iecietīga pret pieteikuma iesniedzēju, un četras lietas ir ierosinātas pēc pieteikuma precizēšanas.

Personas tiesības vērsties Satversmes tiesā ir saistāmas tikai ar šās konkrētās personas tiesību aizskārumu. Aizskārumam jābūt tiešam un jāattiecas uz Satversmē nostiprinātajām cilvēka pamattiesībām. Virknē gadījumu "persona" var būt arī juridiska persona. Šobrīd ir tikai viena lieta, kas ierosināta pēc juridiskas personas, proti, zemnieku saimniecības "Kantuļi" pieteikuma.

Konstitucionālo sūdzību var iesniegt tikai tad, ja ir izmantotas visas iespējas aizstāvēt minētās tiesības ar vispārējiem tiesību aizsardzības līdzekļiem vai arī tādu nav. Jāņem vērā, ka konstitucionālo sūdzību Satversmes tiesai var iesniegt sešu mēnešu laikā pēc pēdējās institūcijas nolēmuma spēkā stāšanās. Arī šeit iezīmējas sākuma perioda grūtības - personas uzskata, ka tā kā iepriekš nebija iespēju vērsties Satversmes tiesā, būtu jāizskata arī senākas lietas. Pieredze rāda, ka šādas lietas šobrīd ir iespējams atrisināt ar Valsts cilvēktiesību biroja palīdzību, kuram ir paplašinātas tiesības iesniegt pieteikumu un nav noteikti laika ierobežojumi.

Jāuzsver, ka nedz konstitucionālās sūdzības iesniegšana, nedz pārstāvība Satversmes tiesā netiek saistīta ar pienākumu izmantot zvērināta advokāta palīdzību. Mūsu prakse ir pierādījusi, ka arī juristi ne vienmēr ir pietiekami iedziļinājušies Satversmes tiesas darbības īpatnībās un advokāta palīdzība pagaidām nav pilnīga garantija kvalitatīvai konstitucionālajai sūdzībai.

Iesaki citiem:
Creative commons CREATIVE COMMONS LICENCE ĻAUJ RAKSTU PĀRPUBLICĒT BEZ MAKSAS, ATSAUCOTIES UZ AUTORU UN PORTĀLU PROVIDUS.LV, TAČU PUBLIKĀCIJU NEDRĪKST LABOT VAI PAPILDINĀT. AICINĀM ATBALSTĪT PROVIDUS.LV AR ZIEDOJUMU!

Komentāri (2) secība: augoša / dilstoša

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

assYlum 21.11.2001 21:22
apgabaltiesàs personàls (ne tikai tiesnesi) ir loti augstpràtìgi tàpèc, ka sirgst ar tradicionàlo latviesa slimìbu nepamatotu iedomìbu. ar so kaiti parasti sirgst tie, kas nav izglìtojusies loti labàs skolàs vai arì àrvalstu universitàtès un savà bùtìbà ir mazi, nedrosi, kompleksu màkti cilvècini (kas ir tipisks vidusmèra latviesa raxturojums). lìdz ar to sie cilvèki jùtàs supervareni jau tikai tàpèc vien, ka sauc sevi par juristiem un uz pietas dal<ibniekiem skatàs kà uz mazàm mulka pelìtèm.

Satversmes tiesas tiesnesi ir augsti kvalificèti profesionàli ar plasàm zinà`sanàm savà jomà, cilvèki, kas nepàrtraukti izglìtojas, lasa juridisko literatùru svesvalodàs, cilvèki ar daudz augstàku tolerances lìmeni. lìdz ar to vinus nenomàc sì nepamatotàs iedomìbas kaite, vini vienkàrsi dara savu darbu, un censàs to darìt labi. ASV tiesàs, kuras min Jautrìte (pasniedzèj, vai tà esat jùs??:) arì tiesnesi apzinàs, ka bùt tiesnesim ir vina darbs, un vini nau pàràki par cilvèku, kas sèz uz prasìtàja vai atbildètàja sola tikai tàpèc, ka ir juristi utt. tàpèc manupràt tà ir domàsanas problèma, daudzàs rajonu un apgabaltiesàs darba ritms un personàla domàsana vèl joprojàm ir tàda kà pirms 20 gadiem, kad tiesnesim bija jàiedzen cilvèkos bailes.

tas ir tiesi tas pats,kas notiek ar zema lìmena valsts ierèdniem valsts iestàdès - tà nav algu problèma, tà ir domàsanas problèma. cilvèki ir neapmierinàti ar sevi un tàdèl liek citiem justies slikti.Kanàdà pat metro apkopèjs tev uzsmaidìs, jo vins vienkàrsi dara savu darbu un vins zina, ka vins nav sliktàks tàdèl, ka ir apkopèjs, bet tu varbùt stràdà smalkà birojà. man skiet sì patiesà vienlìdzìbas izpratne nav panàkama dazu gadu laikà, tam ir jàieaug cilvèkiem asinìs, lìdz ar to lai cik kursus TAC neorganizètu prieks tiesnesiem, kamèr nemainìsies vinu domàsana, atmosfèra tiesàs bùs tàda, kàda tà patlaban ir.

ar cienu,

bijusì LU JurFak studente

5278633172 71b63f7fe4
Komentētājs

Jautrite 14.11.2001 14:46
Man komentārs nebūs īsti juridisks, un varbūt nedaudz novirzīsies no tēmas, bet man šķiet, es zinu vienu no iemesliem, kāpēc cilvēki labprātāk dodas pa tiešo uz Satversmes tiesu, nevis uz parasto tiesu. Šodien biju apgabaltiesā un jutu tik augstprātīgu attieksmi, ka pilnīgi saprotu cilvēku nevēlēšanos tiesāties parastajās tiesās! Padalījos savos pārdzīvojumos ar paziņu advokātu, viņš sacīja, ka tās esot tikai "saknītes", viņš esot saskāries ar vēl pazemojošāku attieksmi. Es to noteikti nesaku par visiem tiesnešiem, ir bijusi arī ļoti pretimnākoša attieksme (pret abām pusēm), bet diemžēl tas, it īpaši apgabaltiesā, notiek retāk. Esmu pabijusi tiesās ASV, tur tiesneši pajoko, smejas, aprunājas ar pusēm, ja arī aizrāda, tas tiek darīts draudzīgā tonī, prieks skatīties! Tiesa tiešām uzstājas kā palīgs strīdu risināšanai.Vai izskaidrojums atšķirīgajās algās???

Runājot par Satversmes tiesu, cik man ir nācies saskarties, attieksme ir tieši tāda, kādai pēc manas saprašanas arī vajadzētu būt. Lasot spriedumus, redzu arī, ka argumentus, lai arī kādi tie nebūtu, tiesa ņem vērā un izvērtē, kā arī, nepiekrītot tiem, dod pretargumentus. Tad arī nav tik sāpīgi zaudēt...

Saistītie raksti