Bērns uz ielas

  • Autors:A.Vilciņa, A.Vilks, T.Lāce, I.Lukašinska, A.Strušus, G.Okuņkova, I.Trapše
  • Organizācija:Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola "Attīstība", Kriminoloģisko pētījumu centrs, ANO Bērnu fonds (UNICEF Latvijas Republikas Nacionālā Komiteja)
  • Gads:1997

PĒTĪJUMA ANOTĀCIJA

Iesaki citiem:

Ņemot vērā, ka šis ir pirmais pētījums Latvijā, kas aplūko ''ielas bērnu'' fenomenu, tas, pirmkārt, meklē atbildes uz tādiem konceptuāliem jautājumiem kā "Kas ir ''ielas bērni''?", "Kāpēc bērni nokļūst uz ielas?", "Vai pastāv saikne starp bērniem, kas neapmeklē skolu un ielas bērniem?".

Lai atbildētu uz šiem jautājumiem, liela uzmanība veltīta jēdziena ''ielas bērni'' noskaidrošanai, analizējot dažādu valstu pētījumos lietoto terminoloģiju. Aplūkota arī Latvijas brīvvalsts laika pieredze (20.-30. gados), kad liels skaits bērnu bija palikuši uz ielas bez apgādības un neapmeklēja skolu.

Pētījumā norādīts uz virkni sociāli ekonomisko faktoru (bezdarbs, iedzīvotāju zemais dzīves līmenis, augsts nelabvēlīgo ģimeņu skaits, šķirto laulību skaita pieaugums, nesakārtota likumdošana bērnu tiesību aizsardzības jomā u.c.) kā problēmas pamata cēloņiem. Apkopotie interviju rezultāti ar 62 bērniem Rīgas ielās sniedz arī pašu bērnu skatījumu uz situāciju. Lai lasītājs gūtu spilgtāku priekšstatu par ielas bērnu dzīves veidu, pētījums sniedz ielas bērnu dzīves stāstu aprakstus.

Autori vērš uzmanību uz ielas bērnu fenomena sekām - sabiedrībai bīstamu uzvedību, izkropļotu vērtību sistēmu, norāda uz saikni starp skolu neapmeklējošiem un ielas bērniem.

Tiek secināts, ka izšķirošais ir realizēt sistēmisku pieeju bērnu un jauniešu sociālajai aizsardzībai, galveno uzmanību vēršot uz dažāda līmeņa (valsts un pašvaldību) organizāciju darba koordināciju un sadarbības uzlabošanu, kopīgu plānošanu. Par vienu no galvenajiem uzdevumiem, lai samazinātu ''ielas bērnu'' fenomena attīstību, tiek atzīta plaša pakalpojumu tīkla veidošana ģimeņu sociālās aizsardzības nodrošināšanai.

(Bērns uz ielas (LATVISKI)pdf)

(Bērns uz ielas (ANGLISKI)pdf)

Iesaki citiem:

Citi autora darbi